Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Federatie van Nederlandse

Ruitersportcentra (FNRS). Deze algemene voorwaarden zijn door de FNRS gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 40409205 ten behoeve van haar leden.

ALGEMEEN

Definities

Artikel 1

Gebruiker
Het lid van de FNRS, die bij het aangaan van rechtsbetrekkingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Annulering
De schriftelijke mededeling van de klant aan de gebruiker, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden
gemaakt; of De schriftelijke mededeling van de gebruiker aan de klant dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden.

FNRS

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. De vereniging, alsmede de hieronder vallende secties, die zich belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de bij haar aangesloten leden ten doel stellen. Deze leden zijn professioneel actief in de paardenbranche. De leden van de FNRS oefenen hun bedrijf uit conform de voorschriften en eisen die de FNRS aan haar leden stelt.

IST

Instructie Sport en Training. Sectie van de FNRS, die zich met name richt op instructie, sport en training. Waar wordt gesproken van FNRS wordt tevens IST
bedoeld.

Klant

Natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee de gebruiker een overeenkomst aangaat.

Paard

Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

Reglement

Huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen.

Reserveringswaarde

Bij kortdurende overeenkomsten, de totale omzetverwachting, bestaande uit de overeengekomen prijs; Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal het overeengekomen
maandbedrag.

Toepasselijkheid

Artikel 2

Dit zijn de algemene voorwaarden zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de gebruiker in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Aanbod

Artikel 3

 1. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door de gebruiker schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 2. Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.
 3. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant.
 4. Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling.

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Artikel 4

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de gebruiker retour is ontvangen.
 2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

Prijs en prijswijziging

Artikel 5

 1. De gebruiker hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de gebruiker wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
 2. De gebruiker heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 3. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Betaling en waarborgsom

Artikel 6

 1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aangegeven bankrekeningnummer.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. De gebruiker kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij de gebruiker deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde bij kortdurende overeenkomsten, dan wel ter hoogte van één maandprijs bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor de gebruiker.
 4. De gebruiker mag zich verhalen op de waarborgsom terzake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door de gebruiker onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Verzuim en incassokosten

Artikel 7

 1. De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van nietbetaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
 2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, dewettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de gebruiker heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.

Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten

Artikel 8

 1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De gebruiker heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is, dan heeft de gebruiker het recht om – na verkrijging van een executoriale titel – het paard van de klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.
 4. De gebruiker zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.

Beëindiging overeenkomst

Artikel 9

 1. De gebruiker kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:
  • de gebruiker wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;
  • de gebruiker ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen;
  • de gebruiker zijn bedrijf beëindigt;
  • om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van
  • wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de gebruiker kan worden
  • gevergd.
 • Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de gebruiker iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien:
  • de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de gebruiker of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van gebruiker, naar beoordeling van de gebruiker, ernstig worden aangetast;
  • de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de gebruiker niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  • indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • De klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

Ontruiming

Artikel 10

Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de gebruiker te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.

Annulering door de klant

Artikel 11

 1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de gebruiker het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
 2. In geval van niet-verschijnen op de overeengekomen datum, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 3. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd zijn op de geannuleerde prestaties onderstaande bepalingen naar verhouding van toepassing.
 4. Bedragen die de gebruiker met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan de gebruiker te worden vergoed, tenzij de gebruiker onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
 5. Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op de door de gebruiker ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 6. bij annulering van meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan de gebruiker te betalen;
 7. bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 8. bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 9. bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 10. bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 11. bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen.

Annulering door de gebruiker

Artikel 12

 1. Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt
  door de gebruiker aangegaan onder het voorbehoud van voldoende
  deelname en voldoende capaciteit.
 2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft
  de gebruiker het recht een overeenkomst betreffende een
  groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding
  gehouden te zijn.
 3. De gebruiker heeft het recht om – zonder tot betaling van enige
  vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren, indien
  er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de
  rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter
  heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de
  klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat de gebruiker de
  overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke
  karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt de gebruiker
  van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan
  is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten
  prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De
  vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval
  naar tijdsevenredigheid berekend.
 4. De gebruiker is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven
  bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te
  stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst
  voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat
  deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de gebruiker alsnog
  gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Gedragsregels en reglement

Artikel 13

 1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de
  gebruiker gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn
  opgenomen in het reglement van het bedrijf van de gebruiker.
 2. De gebruiker zal bij het aangaan van een overeenkomst dit reglement
  overhandigen.
 3. Het is de gebruiker toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels
  tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden
  bekendgemaakt.

Aansprakelijkheid gebruiker

Artikel 14
 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de gebruiker
  niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en
  evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de
  gebruiker aangeboden producten.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of
  grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de gebruiker.
 3. De gebruiker is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor
  schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door
  handelingen door of namens de gebruiker, die in ernstige strijd zijn met de
  zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de
  gebruiker dient te worden betracht.
 4. De gebruiker is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade
  die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van
  veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen
  in dat kader van of namens de gebruiker.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte
  schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt
  door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 6. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade,
  op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een
  fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde
  beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke
  schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor
  daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 15

 1. De klant is jegens de gebruiker aansprakelijk voor de schade die wordt
  veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en
  zijn dieren.
 2. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard,
  welke op het bedrijf van de gebruiker verblijven, zelf te verzekeren
  tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met
  betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van de gebruiker verblijft,
  een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze
  in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico
  van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij
  derden is gestald.

Accommodatie

Artikel 16

 1. De gebruiker is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst –
  behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter
  beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf
  gebruikelijk is.
 2. De gebruiker is tevens gehouden – behoudens bijzondere
  omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel
  de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk
  zijn.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de gebruiker
  gerechtigd om een reservering door een klant als vervallen te
  beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag
  voor 18.00 uur bij de gebruiker heeft gemeld, onverminderd het
  bepaalde in artikel 11 (annulering).
 4. De gebruiker is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze
  genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende
  overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens
  indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als
  klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
 5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om
  met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van
  de gebruiker betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn
  verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De klant heeft,
  indien de gebruiker zich uitgaven bespaart door op basis van het
  voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens
  de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten
  worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal de
  gebruiker nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Paarden

Artikel 17

 1. Paarden worden alleen in overleg met de gebruiker geplaatst. Het is niet
  mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te
  vervangen, zonder voorafgaand overleg met de gebruiker.
 2. Nieuwe paarden dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor
  geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie
  (KNHS), alsmede tegen rhinopneumonie. Van deze inentingen dient vóór
  de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan gebruiker te
  worden overgelegd.
 3. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de
  gebruiker verblijven, worden alle paarden, in overleg met een dierenarts,
  op vaste tijden tenminste één keer per 9 maanden tegelijkertijd ingeënt
  conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften.
 4. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de
  gebruiker verblijven, worden alle paarden op vaste tijden ca. 5 keer per
  jaar (tegelijkertijd) ontwormd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar
  van het betreffende dier en worden afzonderlijk op de nota vermeld.
 5. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de gebruiker, kunnen er
  om gezondheidstechnische redenen door de gebruiker
  voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan
  wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen
  geschieden steeds in overleg met de dierenarts van de gebruiker.

Dierenarts

Artikel 18

 1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een
  dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met
  de klant, door de dierenarts van de klant.
 2. In situaties van nood is de gebruiker zelfstandig bevoegd om de
  dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts
  niet beschikbaar, dan is de gebruiker bevoegd de hulp van de dierenarts
  van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval,
  is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker.
 3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in
  prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de gebruiker aan de
  klant doorberekend.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Artikel 19

 1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in
  overleg met de gebruiker en op de plaats die de gebruiker daarvoor
  aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige
  vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het
  bedrijf van de gebruiker.
 2. De gebruiker heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en
  overige vervoersmiddelen op het bedrijf van de gebruiker, een vergoeding
  te vragen.
 3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf
  van de gebruiker verblijven, staan daar voor rekening en risico van de
  klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen
  alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en
  dergelijke.

Klachten

Artikel 20

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker binnen 2 weken
  nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen
  constateren.
 2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant
  zijn rechten terzake verliest.

Geldigheid algemene voorwaarden

Artikel 21

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene
  voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden
  ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling
  te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en
  reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Rechtskeuze en forum

Artikel 22

 1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.